Rekonštrukcia strechy Materskej školy Piesočná 2, elokované pracovisko Vietnamská 13

Rekonštrukcia a modernizácia bežeckej dráhy okolo jazera Štrkovec

Vypracovanie projektovej dokumentácie na modernizáciu budovy Listová 10

Nájom priestorov materskej školy

Modulárny pumptrack

Rekonštrukcia a stavebné úpravy telocvične ZŠ Borodáčova

Sanácia oplotenia EP Rádiová

Rekonštrukcia priestorov kuchyne a skladov v objekte Ružová dolina 29, Bratislava-Ružinov

Príloha č.4 výzvy na predkladanie ponúk obsahujúca projektovú dokumentáciu bude vzhľadom na jej rozsiahlosť zaslaná záujemcom na vyžiadanie
Výkon stavebného dozoru – ZŠ Medzilaborecká

Vypracovanie architektonickej štúdie pre potreby realizácie obstarávania na projekt: Zámer realizácie parkovania “vnútroblok” v lokalitách Exnárová, Ružová dolina, U deda, Martinčekova, Trávniky, Sputniková, Prešovská

Projektová dokumentácia – rekonštrukcia ciest a chodníkov – 2021

Architektonická štúdia uskutočniteľnosti – ZŠ Vrútocká

Výkon inžinierskej činnosti – ZŠ SNP Ostredková

Rekonštrukčné práce bytových jednotiek-2021

Vypracovanie projektovej dokumentácie na modernizáciu budovy Listová 10

Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy-2020

Rekonštrukcia detského ihriska Albrechtova

Vypracovanie projektovej dokumentácie na modernizáciu budovy Listová 10

Vypracovanie projektovej dokumentácie na modernizáciu budovy Ružinovského domova seniorov Sklenárová 14, Pivoňková 2

Vypracovanie projektovej dokumentácie na modernizáciu budovy Domova dôchodcov Pažítková 2

Rekonštrukcia sídla Mestskej polície Ružinov

Oprava telocvične ZŠ Kulíškova

Dopracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia oplotenia elokovaného pracoviska MŠ Piesočná na Rádiovej ulici

Projektová dokumentácia – rekonštrukcia ciest a chodníkov

Oprava telocvične ZŠ Nevädzová

Oprava a zateplenie strechy hlavnej budovy ZŠ Nevädzová

Vypracovanie projektovej dokumentácie a autorský dohľad – ZŠ Medzilaborecká

Vypracovanie projektovej dokumentácie a autorský dohľad – ZŠ Medzilaborecká

Výkon inžinierskej činnosti – ZŠ Medzilaborecká

Rekonštrukcia atletického oválu, rozbehovej dráhy a doskočiska pre skok do diaľky

Projekčné práce a stavebný dozor

Rekonštrukcia chodníkov v Mestskej časti Bratislava – Ružinov

Rekonštrukčné práce bytových jednotiek

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre potreby realizácie obstarávania na  projekt: Zámer realizácie parkovania „vnútroblok“ – tendrová dokumentácia“